(Detta förslag till nya stadgar presenterades för vårmötet den 16 maj 2001)

§1 Ändamål

Syftet

Att ge datorintresserade studenter vid Linköpings Universitet tillfälle att använda datorer och ha social verksamhet.

§2 Medlemskap

Rätt till medlemskap

Rätt till medlemskap i Ctrl-C äger varje student och anställd vid Linköpings Universitet som betalt medlemsavgift och som ej är utesluten, samt hedersmedlem enligt §2. Medlem i Ctrl-C som avslutat sina studier eller sitt arbete vid Linköpings Universitet kan förbli medlem. Medlem kan även person utan koppling till Linköpings Universitet bli genom beslut av styrelsen. Medlemskapet löses på löpande år.

Hedersmedlem

Personer kan av medlemsmötet väljas till hedersmedlemmar. Hedersmedlem har samma rättigheter som en ordinarie medlem. Hedersmedlemskapet är avgiftsfritt och gäller tills vidare.

Uteslutning

En medlem som allvarligt skadat föreningens anseende kan uteslutas av styrelsen. Innan beslut tas skall den uteslutningshotade beredas tillfälle att försvara sig. Uteslutningen skall tas upp på nästa medlemsmöte där den uteslutne har rätt att försvara sig.

Oberoende

Medlemskapet är helt oberoende av religion, ras, kön och partitillhörighet.

§3 Organisation

Verksamhet

Ctrl-Cs verksamhet utföres genom:

- Medlemsmötet

- Styrelsen

- Revisor

- Övrig, av medlemsmötet beslutad, verksamhet

§4 Medlemsmötet

Medlemsmötet

Medlemsmötet är Ctrl-Cs högsta beslutande organ. Medlemsmötet utgöres av Ctrl-Cs medlemmar. Medlemsmötets beslut ligger till grund för styrelsens utövande av verksamheten.

Antal medlemsmöten

Varje verksamhetsår skall det hållas minst två medlemsmöten. Ett på hösten, före oktober månads utgång, och ett på våren, före april månads utgång. Mötet på våren kallas årsmöte. Dessa två möten skall hållas under de läsperioder Linköpings Tekniska Högskola har indelat läsåret i.

Medlemsmötenas åligganden

Årsmötet skall:

- Utse ny styrelse

- Fastställa medlemsavgifter. Beslutet träder omedelbart i kraft.

- Ha en punkt för systemstatus på föredragningslistan.

Medlemsmötet som hålls på hösten skall:

- Granska revisionsberättelsen, verksamhetsberättelsen, samt den ekonomiska berättelsen och besluta om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets styrelse.

Utlysande

Rätt att hos styrelsen begära utlysande av medlemsmöte tillfaller:

- Styrelseledamot

- Revisor

- Minst 10 medlemmar

Begäran skall inkomma skriftligen till styrelsen. Medlemsmöte skall hållas inom 21 kalenderdagar efter det att begäran om utlysande av medlemsmöte inkommit till styrelsen.

Kallelse

Kallelse till medlemsmötet skall annonseras ut minst 14 kalenderdagar innan mötet på anslagstavlor på Linköpings Universitet, samt via e-post till medlemmarna.

Motioner

Motioner till medlemsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 4 kalenderdagar innan mötet.

Föredragningslista

Föredragningslistan skall anslås på allmän plats minst 2 kalenderdagar innan mötet.

Beslutsmässighet

Medlemsmötet är beslutsmässigt

- om föreningen har 20 medlemmar eller fler när minst 10 av föreningens medlemmar är närvarande.

- om föreningen har mindre än 20 medlemmar när minst hälften av föreningens medlemmar är närvarande.

§5 Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen handhar den direkta ledningen av Ctrl-C under verksamhetsåret 1/7-31/6.

Styrelsen består av:

- Ordförande

- Kassör

- Sekreterare

Ytterligare ledamöter i styrelsen kan tillsättas av medlemsmötet.

Sammanträden

Styrelsen sammanträder på styrelseledamots kallelse, minst två gånger per termin.

Åligganden

Styrelsen ålägges att:

- Bereda ärenden som skall behandlas på medlemsmötet

- Uppgöra föredragninslista för medlemsmötet

- Inför årsmötet ansvara för föreningens verksamhet

- Verkställa av årsmötet fattade beslut

- Bevaka medlemmarnas gemensamma intressen

Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Protokoll

Vid styrelsemöte skall protokoll föras och sedan arkiveras.

Styrelseledamöternas åligganden

Ordföranden skall:

- Leda föreningens sammanträden.

- Föra föreningens talan då annat ej stadgas.

- Jämte valda justeringsmän verkställa protokollgranskning.

- Handha föreningens stadgar och tillse att dessa är aktuella.

Sekreteraren skall:

- Handha föreningens korrespondens.

- Föra protokoll vid föreningens sammanträden.

Kassören skall:

- Förvalta föreningens ekonomi och föra bok över inkomster och utgifter.

- Kräva medlemmarna på medlemsavgift.

- Upprätthålla medlemsförteckning, vilken skall arkiveras vid verksamhetsårets slut.

Föreningens firmateckning

Styrelsens ordförande och kassör äger rätt att teckna föreningens firma var för sig.

§6 Revision

Revisor

För granskning av föreningen väljer medlemsmötet en revisor. Revisorn får ej ingå i styrelsen.

Revisorns åligganden

Revisorn skall granska föreningens räkenskaper och styrelsens arbete. Revisorn skall årligen sammanställa sin granskning i en revisionsberättelse.

§7 Ansvar

Nytt konto

Vid inrättande av nytt konto på Ctrl-Cs datorer skall medlemmen skriva på att denne skall följa de gällande reglerna. Ändringar i reglerna skall meddelas medlemmarna minst 14 kalenderdagar innan de träder i kraft.

Ansvarighet

Varje medlem är juridiskt ansvarig för sina handlingar i föreningen.

§8 Ersättning

Styrelsen

Ersättning till styrelseledamöter utgår i form av efterskänkt medlemsavgift.

Annat arvode

Arvode kan utgå till medlem, efter extraordinära insatser, i enlighet med medlemsmötets beslut.

Intyg

Styrelsen kan utfärda intyg till medlem som utfört något extraordinärt för föreningen.

§9 Stadgeändring

Stadgeändring kan ske om:

- Nya stadgeförslag kommit medlemmarna tillhanda skriftligen, eller via e-post senast tio kalenderdagar innan mötet.

- Ändringarna tages ifall 2/3 av de närvarande medlemmarna vid två, på varandra följande, medlemsmöten godkänner dem. Ett av dessa medlemsmöten skall vara ordinarie.

§10 Stadgetolkning

Stadgetolkning

Vid fråga om tolkning gäller styrelsens tolkning tills frågan avgjorts av medlemsmötet.

§11 Upplösning

Upplösningsförfarande

Föreningen upplöses om:

- Upplösningsförslag kommit medlemmarna tillhanda skriftligen, eller via e-post senast tio kalenderdagar innan mötet.

- 2/3 majoritet så önskar på två på varandra följande medlemsmöten, där minst hälften av föreningens medlemmar närvarar. Upplösning av föreningen kan inte ske ifall minst 10 medlemmar önskar att den skall fortleva.

Tillgångar

Vid upplösning skall beslut fattas om uppdelning av föreningens tillgångar. Tillgångarna skall tillfalla verksamhet med liknande syfte som föreningens.